Adatkezelési Szabályok

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Társaságunk ügyfélszolgálati számát (+36 (36)587-500) tárcsázza, hívását minőségbiztosítási okokból rögzítjük.

A hívás során közölt személyes adatait Társaságunk a rá vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a tevékenységének ellenőrzésére kijelölt szervezet általi ellenőrzés teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges időtartamban jogosult kezelni, melynek keretében az ellenőrző szervezet részére a jelen hívásról készült felvételt továbbíthatja.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az ügyintézőnkkel való beszélgetés megkezdésével megadottnak tekintjük. Amennyiben az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy azt a beszélgetés elején közölni szíveskedjék. Amennyiben adatkezelésünk ellen tiltakozást kíván bejelenteni vagy azzal kapcsolatos bármely észrevétele van, megteheti írásban (cím: 2101 Gödöllő, Pf.:148, e-mail: ugyfel@nemzetiutdij.hu), személyesen az ügyfélszolgálatokon, vagy Társaságunk ügyfélszolgálati számán (+36(36)587-500).

Társaságunk ügyfélszolgálati számára (+36(36)587-500) érkező hívásokkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény (2011.VII.26.) 3.§-a, 5.§ (1) bekezdése, valamint a 20. § (1), (2) és (4) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket.

3. § 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

20. § (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

(4) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve a 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.