Pótdíjak

A Kkt. 33/B. § (8) bekezdése szerint a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet (a továbbiakban: díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet) a megfelelő jogosultság megvásárlását a forgalmi rendszám és a díjkategória alapján ellenőrzi.

Megállítás útján történő ellenőrzés alkalmával a gépjármű vezetője köteles az ellenőrző pontnál megállni, a díjkategória ellenőrzésére a gépjármű és a vontatmány forgalmi engedélyét a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet ellenőrének átadni.

Az úthasználati díj megfizetésének ellenőrzését a a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet a díjköteles útszakaszon belül bárhol végezheti, ideértve a díjköteles úthoz közvetlenül kapcsolódó pihenőket, továbbá a csak a díjköteles szakaszokról elérhető, illetve a csak a díjköteles szakaszokra fel- és levezető csomóponti ágakat is.

A díjfizetésre kötelezett útszakaszokon lévő értékesítési helyek nem az aktuális utazáshoz szükséges úthasználati díj megfizetésének célját szolgálják, hanem a későbbi utazásokhoz szükséges vásárlást teszik kényelmesebbé.  Éppen ezért a díjköteles szakaszok mentén található értékesítő helyeken az úthasználati díj megfizetésének mobil csoportok általi ellenőrzésére ugyanúgy sor kerülhet, mint máshol. Az úthasználati díj megfizetési szándékának jelzése ekkor nem jelenthet felmentést a pótdíjfizetési kötelezettség alól.

Az útdíjköteles úthálózatról itt tájékozódhat.

Ha díjköteles útszakaszon érvényes úthasználati jogosultság nélkül közlekedik, akkor az jogosulatlan úthasználatnak minősül. 

Az úthasználati jogosultság érvénytelen:

 - ha alacsonyabb díjkategóriára szól, mint amilyenre az ellenőrzésbe vont gépjárműhöz/-szerelvényhez aktuálisan szükség lenne;

 - ha az ellenőrző szelvényen vagy a nyugtázó értesítésen szereplő rendszám nem egyezik a jármű tényleges rendszámával;

 - ha a matrica érvényességi ideje lejárt, vagy még nem kezdődött meg.

 - ha az ellenőrző szelvényen, vagy a nyugtázó értesítésen szereplő felségjel eltér a jármű forgalmi rendszámán szereplő valós felségjeltől.

Az úthasználat jogszerűségét az ellenőrző szelvény igazolja. Az úthasználati díj elektronikus megfizetése esetén a nyugtázó értesítés szolgál igazolásként. 

A pótdíj mértéke 

Ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes jogosultsággal, jogosulatlan úthasználat miatt a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetni. Ha a gépjármű az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor az alacsonyabb és az egyébként irányadó díjkategóriához rendelt pótdíjak különbözetét, de legalább a legalacsonyabb pótdíjat kell megfizetni és maximalizált pótdíj nem állapítható meg.  

D1, D2, U  KATEGÓRIÁKB2 KATEGÓRIAFIZETÉSI HATÁRIDŐ
14 875 Ft 66 925 Ft30 napon belül
59 500 Ft267 700 Ft30 napon túl

Ha a gépjármű a helyszíni ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes úthasználati jogosultsággal, illetve az elektronikus díjfizetési szolgáltatás igénybevétele esetén érvényes, a szolgáltató által küldött nyugtázó értesítéssel, abban az esetben a gépjárművezető köteles pótdíjat fizetni az ellenőrzés alá vont gépjármű díjkategóriájának megfelelően. A pótdíjat a helyszínen bankkártya segítségével, továbbá bármelyik ügyfélszolgálati irodában, vagy postai készpénz-átutalási megbízással, illetve banki úton lehet megfizetni (az utóbbi lehetőségekkel kapcsolatos részletes tudnivalókat a Pótdíjjegyzőkönyvhöz csatolt tájékoztató is tartalmazza). A rendszám alapján végzett elektronikus ellenőrzés esetén a pótdíjat a kézbesített fizetési felszólítás kézhezvételét követően bármelyik ügyfélszolgálati irodában, vagy postai készpénz-átutalási megbízással, illetve banki úton lehet megfizetni (az ezekkel a lehetőségekkel kapcsolatos részletes tudnivalókat a fizetésre felszólító levél és a hozzá csatolt tájékoztató, illetve az oldal alján található linken elérhető dokumentum tartalmazza). A fizetési határidőt helyszíni ellenőrzés esetén az ellenőrzés napjától, elektronikus ellenőrzéskor pedig a pótdíjfizetésre felszólító levél kézhezvételétől kezdődően kell számítani. 

A pótdíjat - az ellenőrzés módjától függetlenül - Társaságunk ügyfélszolgálati irodáiban, postai készpénz-átutalási megbízással („sárga csekk”), illetve banki átutalás útján, és a NÚSZ Zrt. e-ügyfélszolgálatán (www.nemzetiutdij.hu vagy ematrica.autopalya.hu) keresztül lehet megfizetni. A fizetési határidőt helyszíni ellenőrzés esetén az ellenőrzés napjától, elektronikus ellenőrzéskor pedig a pótdíjfizetésre felszólító levél kézhezvételétől kezdődően kell számítani.

Ha Ön a befizetést banki átutalással teljesíti, az átutalási megbízáson feltétlenül szerepeljenek az alábbi adatok:
A számlatulajdonos neve, számlaszáma:
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 10402142-49555557-57541179
Bank: KERESKEDELMI ÉS HITELBANK 
IBAN: HU58 10402142-49555557-57541179
SWIFT: OKHBHUHB
Költségviselő kódja: OUR

A közlemény rovatba kérjük írja a „Pótdíj” szöveget, a helyszíni ellenőrzéskor készült jegyzőkönyv sorszámát vagy a felszólító levél azonosító számát, az ellenőrzés dátumát és a díjkategóriát (D1, B2).

A pótdíjkövetelés az értesítés kézhezvételét követő 30. napon jár le, azaz ezt követően már jogi úton érvényesíthető (pl. fizetési meghagyás útján) a pótdíjazottal szemben fennálló tartozás.

A pótdíj utólagos megfizetésére a gépjármű hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa (üzembentartója) köteles. 

Az ide vonatkozó rendeletek az alábbiak:

36/2007. (III.26) GKM rendelet hatályos 2015.06.30.-tól

37/2007. (III.26)GKM rendelet hatályos 2015.07.11.től

A díj- és pótdíjfizetéssel, illetve az ellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseket és észrevételeket belföldről és külföldről magyar nyelven minden nap 0-24 órában angol nyelven minden nap, német nyelven hétköznap 8-16 óráig a +36 (36) 587-500-as  telefonos ügyfélszolgálati számon , illetve az ugyfel@nemzetiutdij.hu e-mail címen várják ügyfélszolgálati munkatársaink.

Fontos változások a pótdíjfizetéssel kapcsolatban 

Pótdíjfizetés tekintetében a Díjrendelet módosítása egy új lehetőséget teremtett a 2012. január 1. után keletkezett ellenőrzési ügyekkel kapcsolatban. Ezen lehetőség annak a helyzetnek a megoldására irányul, mikor a jármű vezetője több alkalommal is abban a tudatban használja a díjköteles útszakaszokat, hogy járműve érvényes e-matricával rendelkezik. Ha ennek ellenkezője csak akkor válik számára világossá, mikor az első pótdíjfizetési felszólítást kézhez kapta, már feltételezhető, hogy az első jogosulatlan úthasználat és az ehhez kapcsolódó „értesítés” kézhezvétele között hosszabb idő eltelt.

Így ha ezért kettőnél több díjfizetés nélküli úthasználata keletkezett az úthasználó, tulajdonos vagy üzemben tartó a díjrendeletben meghatározott feltételek teljesítése mellett személyesen, vagy írásban kérheti a tartozása maximalizálását, legfeljebb kettő pótdíjfizetési kötelezettségre. 

A kérelem pozitív elbírálásának alapvető feltételei:

 - A kérelem csak az első felszólító levél kézhezvételét követő 15 naptári napon nyújtható be írásban  a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. levelezési címére, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodáiban.
 - A tulajdonos vagy üzemben tartó naptári évenként egy rendszámra vonatkozóan csak egy alkalommal nyújthat be kérelmet
 - A kérelem benyújtását követően, további 15 napon belül szükséges a maximalizált, azaz kettő pótdíj összegének hiánytalan megfizetése (Ennek elmulasztása esetén a kérelem figyelmen kívül kell hagyni).

Meghatározott határidők nyugszanak, ha: 

a) a pótdíj kiszabására alapot adó esemény során használt gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója rendőrségi feljelentéssel igazolja, hogy a jogosulatlan úthasználat időpontját megelőzően gépjárműve vagy annak hatósági jelzése jogellenesen került ki a birtokából, vagy 

b) a közlekedési igazgatási hatóság által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a jogosulatlan úthasználat időpontját megelőzően gépjárművének hatósági jelzése jogellenesen került ki a birtokából, 

c) a pótdíj kiszabására alapot adó esemény során feltételezetten használt gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója a pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követően a gépjármű egyedi azonosító jelével történő visszaélés gyanúja miatt rendőrségi feljelentést tett. 

(2) Nincs helye a pótdíj kiszabásának, ha az érintett gépjármű tulajdonosa, vagy üzembentartója igazolja, hogy 

a) a pótdíj kiszabására alapot adó esemény során használt gépjármű vagy annak hatósági jelzése a jogosulatlan úthasználat időpontját megelőzően jogellenesen került ki a birtokból, vagy 

b) a pótdíj kiszabására alapot adó esemény során feltételezetten használt gépjármű egyedi azonosító jelével visszaéltek, és  az eljárást lefolytató hatóság jogerős döntését vagy ezek másolatát azok jogerőre emelkedését követő 15 napon belül bemutatja a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nek. 

Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltak nem, vagy nem határidőben teljesülnek úgy a pótdíj mértéke a 30 napon túli pótdíj mértékével egyezik meg. Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltak szerint nincs helye a pótdíj kiszabásának a jármű üzemben tartója, vagy ennek hiányában tulajdonosa terhére, és ismertté válik annak a személye, aki a pótdíj kiszabásának alapjául szolgáló cselekmény idején a gépjárművet vezette, a pótdíj vele szemben kerül megállapításra az általános szabályok alkalmazásával. Amennyiben a gépjármű vezetőjének személye nem állapítható meg, de a (2) bekezdésben foglalt kimentő körülmények alapjául szolgáló cselekmény elkövetésében közreműködők személye megállapítható, úgy valamennyi közreműködő egyetemleges helytállási kötelezettséggel tartozik a pótdíj tekintetében. 

A Kkt. 33/B. § (5) bekezdése szerinti, könyvelt küldeményként postára adott pótdíjfizetési felszólítást - ellenkező bizonyításig - a feladástól számított ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

Tisztelt Ügyfelünk!

A fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény 17/A. § (1a) bekezdésben előírt kötelezettségnek eleget téve a következő tájékoztatást nyújtjuk. Amennyiben valamely békéltető testülethez, területi kormányhivatalhoz vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz kíván fordulni, az alábbi elérhetőségek állnak szíves rendelkezésére.”

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)

Székhely: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Honlap cím: www.nfh.hu

A területi kormányhivatalok elérhetőségei:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19.

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19.

Telefonszám: +36 76 795 710, Telefax: +36 76 481 416

E-mail: fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu

Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.

Levelezési cím: 3301 Eger, Pf.: 81.

Telefonszám: +36 36 515 598, +36 36 515 469,

Telefax: +36 36 323 587

E-mail: fogyved_emf_eger@nfh.hu

Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.

Levelezési cím: 7602 Pécs 2. PF: 900.

Telefonszám: +36 72 510 494, +36 72 510 790,

Telefax: +36 72 510 791

E-mail: fogyasztovedelem@bamkh.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 5000 Szolnok, Indóház út 8.

Levelezési cím: 5000 Szolnok, Indóház út 8.

Telefonszám: +36 56 513 336, Telefax: +36 56 510 204

E-mail: fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu

Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.

Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, PF: 284.

Telefonszám: +36 66 546 150, +36 66 546 151,

Telefax: +36 66 546 140,

E-mail: fogyved_daf_bekescsaba@nfh.hu

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.

Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.

Telefonszám: +36 34 309 303, Telefax: +36 34 309 302

E-mail: fogyved_kdf_tatabanya@nfh.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.:589

Telefonszám: +36 46 506 071, Telefax: ----

E-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 3100 Salgótarján, Mérleg út 2.

Levelezési cím: 3100 Salgótarján, PF: 308.

Telefonszám: +36 32 511 116

Telefax: +36 32 511 118

E-mail: fogyved_emf_salgotarjan@nfh.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.

Levelezési cím: 1365 Budapest, Pf.: 270.

Telefonszám: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 236-3956

E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu

Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Levelezési cím: 6701 Szeged, PF: 1096.

Telefonszám: +36 62 680 530

Telefax: +36 62 680 531

E-mail: fvf@fvf.csmkh.hu

Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 76.

Telefonszám: +36 82 510 868, Telefax: +36 82 510 661

E-mail: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.

Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 936.

Telefonszám: +36 22 501 751, +36 22 501 626,

Telefax: +36 22 501 627

E-mail: fogyved_kdf_szekesfehervar@nfh.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.

Telefonszám: +36 42 500 694, Telefax: +36 42 504 398

E-mail: fogyved_eaf_nyiregyhaza@nfh.hu,ff@szszbmkh.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 9022 Győr, Türr István u. 1.

Levelezési cím: 9002 Győr, Pf.: 311.

Telefonszám: +36 96 329 244, Telefax: +36 96 329 186

E-mail: fogyved_nydf_gyor@nfh.hu

Tolna Megye Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 7100 Szekszárd Kiskorzó tér 3.

Levelezési cím: 7100 Szekszárd Kiskorzó tér 3.

Telefonszám: +36 74 510 414, Telefax: +36 74 510 413

E-mail: fogyved_ddf_szekszard@nfh.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 4024 Debrecen, Tímár utca 17-19.

Levelezési cím: 4002 Debrecen, Pf. 475.

Telefonszám: +36 52 533 924, Telefax: +36 52 327 753

E-mail: fogyved_eaf_debrecen@nfh.hu

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8.

Levelezési cím: 9701 Szombathely PF. 29.

Telefonszám: +36 94 505-220, +36 94 505 219,

Telefax: +36 94 506 984

E-mail: fogyved_nydf_szombathely@nfh.hu

Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 8200 Veszprém, Budapest út 3-5.

Levelezési cím: 8210 Veszprém, PF: 2184

Telefonszám: +36 88 550 510, Telefax: -

E-mail: fogyved_kdf_veszprem@nfh.hu

Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.

Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.

Telefonszám: +36 92 510 530, Telefax: +36 92 510 641

E-mail: fogyved_nydf_zalaegerszeg@nfh.hu

A békéltető testületek elérhetőségei:

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Honlap cím: www.jnszmkik.hu
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Honlap cím: www.bmkik.hu
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Levelezési cím: 2801 Tatabánya, Pf: 161.
Telefonszáma: (34) 513-010
Honlap cím: www.kemkik.hu
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 376
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Honlap cím: www.bokik.hu
E-mail cím: bokik[at]bokik.hu

 

Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Honlap cím: www.nkik.hu
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf. 903.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Honlap cím: www.bkik.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, pf. 81.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Honlap cím: www. www.pmkik.hu
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 524.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Honlap cím: www.csmkik.hu
E-mail cím: info@csmkik.hu

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Levelezési cím: 7400 Kaposvár  Pf.: 174.
Telefonszáma: (82) 501-000
Honlap cím: www.skik.hu
E-mail cím: skik@skik.hu

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 357.
Telefonszáma: (22) 510-310
Honlap cím: www.fmkik.hu
E-mail cím: info@fmkik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Honlap cím: www.szabkam.hu
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Levelezési cím: 9001 Pf.: 673.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Honlap cím: www.gymskik.hu
E-mail cím: kamara@gymskik.hu

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 7100 Szekszárd, Arany J. utca 
23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Honlap cím: www.tmkik.hu
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Levelezési cím: 4002 Debrecen Pf.:199.
Telefonszáma: (52) 500-749
Honlap cím: www.hbkik.hu
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

 

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Honlap cím: www.vmkik.hu
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Honlap cím: www.hkik.hu
E-mail cím: tunde@hkik.hu

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf. 220.
Telefonszáma: (88) 429-008
Honlap cím: www.veszpremikamara.hu
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Honlap cím: www.zmkik.hu
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu